រចនាសម្ព័ន្ធ

ចុចទីនេះដើម្បីដឹងព័ត៌មានកាន់តែច្បាស់

អានបន្ត

ឯកទេសៈ ភាសាបាលី

កម្មវិធីពុទ្ធិកសិក្សាថ្នាក់ឆ្នាំមូលដ្ឋាន ឯកទេស​ ភាសាបាលី

អានបន្ត

ឯកទេសៈ ភាសាបាលី​ ឆ្នាំទី៤

កម្មវិធីពុទ្ធិកសិក្សាថ្នាក់ឆ្នាំទី ៤ ឯកទេស​ ភាសាបាលី

អានបន្ត

ឯកទេសៈ ភាសាបាលី​ ឆ្នាំទី៣

កម្មវិធីពុទ្ធិកសិក្សាថ្នាក់ឆ្នាំទី ៣​ ឯកទេស​ ភាសាបាលី

អានបន្ត

ឯកទេសៈ ភាសាបាលី​ ឆ្នាំទី២

កម្មវិធីពុទ្ធិកសិក្សាថ្នាក់ឆ្នាំទី ២ ឯកទេស​ ភាសាបាលី

អានបន្ត

ឯកទេស អក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេស ឆ្នាំទី៤

កម្មវិធីពុទ្ធិកសិក្សាថ្នាក់ឆ្នាំទី៤ ឯកទេស អក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេស

អានបន្ត

ឯកទេសៈ អក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេស ឆ្នាំទី៣

កម្មវិធីពុទ្ធិកសិក្សាថ្នាក់ឆ្នាំទី៣ ឯកទេស អក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេស

អានបន្ត

ឯកទេសៈអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេស ឆ្នាំទី២

កម្មវិធីពុទ្ធិកសិក្សាថ្នាក់ឆ្នាំទី២ ឯកទេសអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេស

អានបន្ត

ក្រោយ
1 នៃ 2 ទំព័រ
បន្ទាប់


Secure រក្សាសិទ្ធិ© គ្រប់យ៉ាងដោយ សាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ខេត្តបាត់ដំបង ព.ស.២៥៦៤ គ.ស.២០២១