ឯកទេសៈ ទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនា

ឯកទេសៈ ទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនា

អានបន្ត

ឯកទេសៈ នីតិសាស្ត្រ

បរិញ្ញាបត្រ នីតិសាស្ត្រ

អានបន្ត

ឯកទេសៈ ច្បាប់ ឆ្នាំទី៤

កម្មវិធីពុទ្ធិកសិក្សាថ្នាក់ឆ្នាំ៤ ឯកទេស ច្បាប់

អានបន្ត

ឯកទេសៈ ច្បាប់ ឆ្នាំទី៣

កម្មវិធីពុទ្ធិកសិក្សាថ្នាក់ឆ្នាំទី៣ ឯកទេស ច្បាប់

អានបន្ត

ឯកទេសៈ ច្បាប់ ឆ្នាំទី២

កម្មវិធីពុទ្ធិកសិក្សាថ្នាក់ឆ្នាំទី ២ ឯកទេស ច្បាប់

អានបន្ត

ឯកទេស​ៈ សង្គមវិទ្យា ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន

កម្មវិធីពុទ្ធិកសិក្សាថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន ឯកទេសៈ សង្គមវិទ្យា

អានបន្ត

ឯកទេសៈ សង្គមវិជ្ជា ថ្នាក់ឆ្នាំទី ៤

កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់ឆ្នាំទី៤ ឯកទេស សង្គមវិជ្ជា

អានបន្ត

ឯកទេសៈ សង្គមវិជ្ជា ថ្នាក់ឆ្នាំទី ៣

កម្មវិធីពុទ្ធិកសិក្សាថ្នាក់ឆ្នាំទី ៣ ឯទេសៈ សង្គមវិជ្ជា

អានបន្ត

ក្រោយ
1 នៃ 2 ទំព័រ
បន្ទាប់


Secure រក្សាសិទ្ធិ© គ្រប់យ៉ាងដោយ សាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ខេត្តបាត់ដំបង ព.ស.២៥៦៤ គ.ស.២០២១