ឯកទេសៈ គ្រប់គ្រងអប់រំ

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ឯកទេស គ្រប់គ្រងអប់រំត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់បណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សលើការងាររដ្ឋបាលអប់រំ ផែនការកម្មអប់រំ ការគ្រប់គ្រងអប់រំ និង ភាពជាអ្នកដឹកនាំ ព្រមទាំងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ ដើម្បីក្លាយជាអ្នករដ្ឋបាល

អានបន្ត

ក្រោយ
1 នៃ 1 ទំព័រ
បន្ទាប់


Secure រក្សាសិទ្ធិ© គ្រប់យ៉ាងដោយ សាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ខេត្តបាត់ដំបង ព.ស.២៥៦៤ គ.ស.២០២១