ឯកទេស៖ ភាសាអង់គ្លេស Post Date: 26 July , 2022


ឯកទេស៖ អក្សរសាស្រ្តអង់គ្លេស

 • ចំណេះដឹងមូលដ្ឋានដែលបេក្ខជនត្រូវចេះសម្រាប់ទៅសិក្សាមុខជំនាញនេះ៖ ភាសាអង់គ្លេស (កំរិតមធ្យម) ។
 • ការសិក្សាដើម្បីទទួលបានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រលើមុខជំនាញនេះ៖ មានរយៈពេល៤ឆ្នាំ ស្មើនឹង ១២០ក្រេឌីត។
 • ចំណេះដឹងដែលនិស្សិតទទួលបានក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាររយៈពេល៤ឆ្នាំ៖
 • យល់ដឹងពីវិធីសាស្ត្របង្រៀន
 • ចំណេះដឹងលើការបកប្រែភាសាអង់គ្លេសនិងទំនាក់ទំនង។
 • អង្គភាពឬមូលដ្ឋានដែលនិស្សិតសិក្សាចប់មុខជំនាញនេះអាចទៅបម្រើការងារ៖
 • ជាសាស្ត្រចារ្យ ភាសាអង់គ្លេសតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សា
 • អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាតិ និងអន្តរជាតិ និងស្ថានទូតបរទេស ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មបកប្រែ។

បេសកកម្ម

 • រួមចំណែក ក្នុងការលើកកម្ពស់ធនធានមនុស្ស ក្នុងវិស័យអក្សរសាស្រ្តពុទ្ធនិយម​ និងភាសាអង់គ្លេស ប្រកបដោយចំណេះដឹង ជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់
 • បណ្តុះបណ្តាលសមណនិស្សិត និស្សិត ឱ្យក្លាយជាអ្នកស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកអក្សរសាស្រ្តពុទ្ធនិយម អ្នកកវីនិពន្ធ         គ្រូបង្រៀន អ្នកបកប្រែភាសា ស្របតាមភាពរីកចម្រើននៃវិស័យអប់រំជាតិ និងសកល
 • ផ្តល់ឱ្យសមណនិស្សិត និស្សិតនូវសេរីភាពសិក្សា និងសេវាសិក្សា ពេញលេញ ទាំងក្នុងក្របខណ្ឌទ្រឹស្តី និងការអនុវត្តជាក់ស្តែង តាមរយៈចំណេះដឹង ការស្រាវជ្រាវ និងនវានុវត្តភាពសិក្សា លើមូលដ្ឋានគ្រឹះសំខាន់នៃចលនាអក្សរសិល្បិ៍ វិធីសាស្រ្តតែងនិពន្ធ ប្រវត្តិភាសា  និងការវិវឌ្ឍភាសាបាលីសំស្រ្កឹត និងអង់គ្លេស
 • បណ្តុះបណ្តាលសមណនិស្សិតនិស្សិត ប្រកបក្រមសីលធម៌ និងអភិសមាចារខ្ពស់ ឆ្លើយតបទៅនឹងជំនាញវិជ្ជាជីវៈការងារ និងបរិយាប័ន្នសង្គម ស្របតាមតម្រូវការសង្គម
 • លើកតម្កើង និងផ្សព្វផ្សាយ អក្សរសាស្រ្តពុទ្ធសាសនា ជាពិសេសការសិក្សាភាសាបាលីសំស្រ្កឹត តាមរយៈការផ្តល់នូវចំណេះដឹង បំណិន និងសីលធម៌ ទាំងបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជា​អនាគតក្នុងចំណោមសមាជិកប្រជាជាតិអាស៊ានក៏ដូចជាបណ្តាប្រទេសលើសកលលោក
 • រួមចំណែកលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចរស់នៅ និងការប្រាស្រ័យទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គលកាន់តែប្រសើរ និងសម្បូរបែប ក្នុងក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ច   អាស៊ាន  ទីផ្សារសេរី សាកលភាវូបនីយកម្ម  និងបច្ចេកវិទ្យាភាវូបនីយកម្ម។

គោលបំណង

 • លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់សមណនិស្សិតនិស្សិត ឱ្យកាន់តែទូលំទូលាយ ស្តីពីសារៈសំខាន់នៃមុខងារ និងវិសាលភាពនៃភាសាបាលីសំស្រ្កឹត ទម្រង់អក្សរសិល្បិ៍   វិធីសាស្រ្តតែងនិពន្ធ ភាសាវិទ្យានុវត្តន៍ មត៌កពុទ្ធសាសនាក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរ និងភាសាយានក្នុងបរិបទយុគសម័យទំនើប
 • ពង្រឹងសមត្ថភាពជំនាញរបស់សមណនិស្សិតនិស្សិត ស្របទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារ និងការអភិវឌ្ឍសង្គម ឈរលើមូលដ្ឋានចម្បងៗ នៃការបណ្តុះបណ្តាល រួមមាន៖  បញ្ញាសម្បទា បំនិនសម្បទា និងចរិយាសម្បទា ប្រកបដោយសង្គតិភាព
 • រួមចំណែកលើកកម្ពស់គោលការណ៍អភិបាលកិច្ចគ្រប់គ្រង គុណវុឌ្ឍិសិក្សា និងសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈគ្រូបង្រៀន ដោយឈរលើមូលដ្ឋាននៃការអប់រំសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា និងការអប់រំពេញមួយជីវិត ប្រកបដោយចីរភាព
 • ពង្រឹងសមត្ថភាពសិក្សា និងជំនាញរបស់សមណនិស្សិត និស្សិត តាមរយៈការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពស្រាវជ្រាវ ព័ត៌មានវិទ្យា និងសារគមនាគមន៍ (ICT) និងជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គល ស្របតាមកាលៈទេសៈ និងវឌ្ឍនភាពសង្គម
 • បង្កើននូវសមត្ថភាព និងជំនាញផ្នែកស្រាវជ្រាវខាងអក្សរសាស្រ្តពុទ្ធនិយម សិល្បិ៍វិធីនៃការតែងនិពន្វ និងបរិវត្តន៍ភាសានីមួយៗ ដល់សមណនិស្សិតនិស្សិត ស្របតាមការអភិវឌ្ឍ និងវឌ្ឍនភាពនៃសង្គមជាតិ សេដ្ឋកិច្ច និង       បច្ចេកវិទ្យា។

មុខវិជ្ជាតាមឆ្នាំនីមួយៗរួមមាន៖

ឆ្នាំមូលដ្ឋាន មុខវិជ្ជា លេខកូដ ម៉ោង ក្រេឌីត
ឆមាសទី១ ប្រវត្តិព្រះពុទ្ធ

GI.F.Eng.HBu

៤៥
អង់គ្លេស ១

GI.F.Law.Eng

៤៥
ចិត្តវិទ្យា

GI.F.Law.Psy

៤៥
Core English I

GI.F.Eng.CoE

៤៥
គណិតវិទ្យា

GI.F.Law.Math

៤៥
សិក្ខាសាលា

 

១៥
សរុបឆមាសទី១ ២៤០ ១៦
ឆមាសទី២ ការសិក្សាបរិស្ថាន

GI.F.Law.Env

៤៥
រដ្ឋបាលសាធារណៈ

GI.F.Law.PAd

៤៥
អង់គ្លេស ២

GI.F.Law.Eng

៤៥
Core English II

GI.F.Eng.CoE

៤៥
ទស្សនវិជ្ជា

GI.F.Eng.Phi

៤៥
សិក្ខាសាលា

 

១៥
សរុបឆមាសទី២ ២៤០ ១៦
សរុប ៤៨០ ៣២

 

សម្គាល់ៈ សម្រាប់ឯកទេសភាសាអង់គ្លេស មុខវិជ្ជាតម្រង់ទិសមាន៖

 • Core English I
 • Core English II

ឆ្នាំទី២: ឆមាសទី១

ល.រ

មុខវិជ្ជា

លេខកូដ

ម៉ោង

ក្រេឌីត

1 Cultural Studies

GI.Eng.CuSt

62 4
2 Academic Writing I

GI.Eng.AcW

62 4
3 Introduction to Buddhist Philosophy

GI.Eng.InBuPh

32 2
4 English Communication I

GI.Eng.Enco

62 4
5 Khmer Buddhism

GI.Eng.KBu

32 2
6 Character Building

GI.Eng.ChB

32 2
7 Seminar

 

15 1
Total   297 19
ឆ្នាំទី២ ឆមាសទី២
1 Khmer History

GI.Eng.KHi

32 2
2 Academic Writing II

GI.Eng.AcW

62 4
3 English Communication II

GI.Eng.EnCo

62 4
4 Advanced Grammar I

GI.Eng.AdGr

62 4
5 Capacity Development

GI.Eng.CaDe

32 2
6 Logic and Critical Thinking

GI.Eng.LoCrT

32 2
7 Seminar   15 1
Total   297 19

ឆ្នាំទី៣: ឆមាសទី១

ល.រ

មុខវិជ្ជា

លេខកូដ

ម៉ោង

ក្រេឌីត

1 Advanced Reading and Composition

GI.Eng.AdRc

62 4
2 Englsih for Career

GI.Eng.EnC

32 2
3 Advanced Grammar II

GI.Eng.AdGr

62 4
4 Buddhist Ethics

GI.Eng.BuEt

32 2
5 Introduction to Essay Writing

GI.Eng.InEsW

62 4
6 ASEAN Studies

GI.EngAsSt

32 2
7 Seminar

 

15 1
Total   297 19
ឆ្នាំទី៣ ឆមាសទី២
1 English Poetry

GI.Eng.EnPo

62 4
2 Psychological Pedagology

GI.Eng.PsyPe

32 2
3 Introduction to Teaching English

GI.Eng.InTEn

32 2
4 English Literature I

GI.Eng.EnLi

62 4
5 Professional or Essay Writing

GI.Eng.PrEsW

32 2
6 Applied Linguistics

GI.Eng.ApLin

62 2
7 Seminar

 

15 1
Total   297 19

ឆ្នាំទី៤: ឆមាសទី១

ល.រ

មុខវិជ្ជា

លេខកូដ

ម៉ោង

ក្រេឌីត

1 Art of Teaching

GI.Eng.ATe

32 2
2 Research Methodology

GI.Eng.RMe

32 2
3 Interpreting and Translation

GI.Eng.IntT

62 4
4 English Literature II

GI.Eng.EnLi

32 2
5 Creative Writing

GI.Eng.TMe

62 4
6 Research Proposal

GI.Eng.CrW

62 4
7 Seminar

 

15 1
Total   297 19
ឆ្នាំទី៤ ឆមាសទី២
1 Khmer Study

GI.Eng.KSt

32 2
2 Gender Study

GI.Eng.GeSt

32 2
3 World Civilization

GI.Eng.WCi

32 2
4 Praticum and Research Report   186 12
Total   282 18

Secure រក្សាសិទ្ធិ© គ្រប់យ៉ាងដោយ សាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ខេត្តបាត់ដំបង ព.ស.២៥៦៦ គ.ស.២០២២