ឯកទេសៈ​ សង្គមវិទ្យា Post Date: 22 May , 2022


ឯកទេស៖ សង្គមវិទ្យា

 • ចំណេះដឹងមូលដ្ឋានដែលបេក្ខជនត្រូវចេះសម្រាប់ទៅសិក្សាមុខចំនាញនេះ៖ អក្សរសាស្ត្រខ្មែរ និងគណិតវិទ្យា ។
 • ការសិក្សាដើម្បទទួលបានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រលើមុខជំនាញនេះ៖ មានរយៈពេល៤ឆ្នាំ ស្មើនឹង ១២០ក្រេឌីត ។
 • ចំណេះដឹងដែលនិស្សិតទទួលបានក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាររយៈពេល៤ឆ្នាំ៖
  • យល់ដឹងពីទ្រឹស្តីវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម និងវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវ
  • យល់ដឹងពីការពិព័ណនា វិភាគ ពន្យល់ និងព្យាករណ៍បាតុភូតសង្គម
  • យល់ដឹងពីគោលនយោបាយ ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ ផែនការសកម្មភាព និងការអភិវឌ្ឍគម្រោង ។
 • អង្គភាពឬមូលដ្ឋានដែលអ្នកសិក្សាចប់មុខជំនាញនេះអាចទៅបម្រើការងារ៖
  • តាមក្រុមហ៊ុនឯកជន និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល
  • ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅតាមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា
  • ធ្វើការនៅក្រសួងព័ត៌មាន និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យសុខាភិបាល ។
 • មុខវិជ្ជាតម្រង់ទិសរួមមាន៖
  • មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសង្គមវិទ្យា
  • ប្រវត្តិនៃសង្គមវិទ្យា

មុខវិជ្ជាតាមឆ្នាំនីមួយៗរួមមាន៖

ឆ្នាំមូលដ្ឋាន មុខវិជ្ជា លេខកូដ ម៉ោង ក្រេឌិត
ឆមាសទី១ មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសង្គមវិជ្ជា

GI.F.Socio.FS

៤៥
ប្រវត្តិពុទ្ធសាសនា

GI.F.Socio.HBu

៤៥
ចិត្តវិទ្យា

GI.F.Law.Psy

៤៥
អង់គ្លេស ១

GI.F.Law.Eng

៤៥
គណិតវិទ្យា

GI.F.Law.Math

៤៥
សិក្ខាសាលា

 

១៥
សរុបឆមាសទី១ ២៤០ ១៦
ឆមាសទី២ ការសិក្សាបរិស្ថាន

GI.F.Law.Env

៤៥
រដ្ឋបាលសាធារណៈ

GI.F.Law.PAd

៤៥
អង់គ្លេស ២

GI.F.Law.Eng

៤៥
ប្រវត្តិសង្គមវិទ្យា

GI.F.Socio.HS

៤៥
ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ

GI.F.Law.KH

៤៥
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុបឆមាសទី២ ២៤០ ១៦
សរុប ៤៨០ ៣២

ឆ្នាំទី២: ឆមាសទី១

ល.រ

មុខវិជ្ជា

លេខកូដ

ម៉ោង

ក្រេឌីត

ទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនាថេរវាទ

GI.Socio.PhTBu

៦២
នីតិរដ្ឋប្បវេណី

GI.Socio.CiL

៣២
អរិយធម៌រ​បស់សង្គមវិជ្ជា

GI.Socio.CivS

៦២
សេចក្តីផ្តើមនៃសេដ្ឋកិច្ច

GI.Socio.IEc

៣២
ទស្សនវិជ្ជាសង្គម

GI.Socio.SPh

៦២
ដំណោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ

GI.Socio.ADR

៣២
សិក្ខាសាលា

 

១៥
សរុប   ២៩៧ ១៩
ឆ្នាំទី២: ឆមាសទី២
សង្គមវិជ្ជាជនបទ

GI.Socio.RuS

៦២
រដ្ឋបាលសង្ឃកម្ពុជា

GI.Socio.MAC

៣២
សេដ្ឋកិច្ចសង្គម

GI.Socio.SEc

៦២
នីតិរដ្ឋបាលទូទៅ

GI.Socio.GAL

៣២
នីតិព្រហ្មទណ្ឌ

GI.Socio.CrL

៣២
ទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនាមហាយាន

GI.Socio.MaBuPh

៦២
សិក្ខាសាលា

 

១៥
សរុប ១៩៧ ១៩

ឆ្នាំទី៣: ឆមាសទី១

ល.រ

មុខវិជ្ជា

លេខកូដ

ម៉ោង

ក្រេឌីត

ទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនាស្ថីពីសង្គម

GI.Socio.BuSPh

៦២
សង្គមវិជ្ជាអប់រំ

GI.Socio.EdS

៦២
សង្គមវិជ្ជាទីក្រុង

GI.Socio.UrS

៣២
នីតិរដ្ឋប្បវេណី

GI.Socio.CiL

៣២
អភិវឌ្ឍសហគមន៍

GI.Socio.CD

៣២
សង្គមវិជ្ជាគ្រួសារ

GI.Socio.FaS

៦២
សិក្ខាសាលា

 

១៥
សរុប   ២៩៧ ១៩
ឆ្នាំទី៣: ឆមាសទី២
1 នីតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញ

GI.Socio.CL

៦២
2 នីតិព្រហ្មទណ្ឌ

GI.Socio.CrL

៣២
3 សិក្សាសង្គម

GI.Socio.SoS

៣២
4 ចរិយាវិទ្យាពុទ្ធសាសនា

GI.Socio.BuE

៣២
5 ចិត្តវិទ្យាពុទ្ធសាសនា

GI.Socio.BuPs

៦២
6 ទស្សនវិជ្ជាខ្មែរ

GI.Socio.KPh

៦២
7 សិក្ខាសាលា

 

១៥
សរុប  ២៩៧ ១៩

ឆ្នាំទី៤: ឆមាសទី១

ល.រ

មុខវិជ្ជា

លេខកូដ

ម៉ោង

ក្រេឌីត

ស្ថិតិនិងផែនការ

GI.Socio.StPl

៦២
សង្គមវិទ្យាបរិស្ថាន

GI.Socio.SEnv

៦២
អរិយធម៌សាកលលោក

GI.Socio.WCi

៦២
វិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវ

GI.Socio.RMTW

៦២
សង្គមវិជ្ជាអប់រំខ្មែរ

GI.Socio.KEdS

៦២
សិក្ខាសាលា

 

១៥
សរុប   ៣២៥ ២១
ឆ្នាំទី៤: ឆមាសទី២
ពុទ្ធសាសនាឆ្លើយតបអំពើហិង្សាលើកុមារ    

GI.Socio.BuRCV

    ៣២
ឥរិយាបថពុទ្ធសាសនាចំពោះសង្គម

 Society, GI.Socio.BAS 

៣២
ការអភិវឌ្ឍមនុស្ស

 GI.Socio.HD 

៣២
សារណា

    

១៨៦ ១២
សរុប  ២៨២ ១៨

  

 

 

Secure រក្សាសិទ្ធិ© គ្រប់យ៉ាងដោយ សាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ខេត្តបាត់ដំបង ព.ស.២៥៦៦ គ.ស.២០២២