ឯកទេសៈ ទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនា Post Date: 22 May , 2022


ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន

ឆមាសទី១

ល.រ

មុខវិជ្ជា

កូដ

ចំនួនម៉ោង

ក្រេឌីត

មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃទស្សនវិជ្ជា

GI.F.Phi.FPhi

៤៥
ប្រវត្តិពុទ្ធសាសនា

GI.F.Phi.HBu

៤៥
ចិត្តវិទ្យា

GI.F.Phi.Psy

៤៥
ភាសាអង់គ្លេស១

GI.F.Phi.Eng

៤៥
គណិតវិទ្យា

GI.F.Phi.Math

៤៥
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុប   ២៤០ ១៦

ឆមាសទី២

ការសិក្សាបរិស្ថាន

GI.F.Phi.Env

៤៥
រដ្ឋបាលសាធារណៈ

GI.F.Phi.PAd

៤៥
ភាសាអង់គ្លេស២

GI.F.Phi.Eng

៤៥
ទស្សនវិជ្ជាលោកខាងកើត

GI.F.Phi.PE

៤៥
ប្រវត្តិស្ថាប័នខ្មែរ

GI.F.Phi.EdA

៤៥
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុប   ២៤០ ១៦

 

សម្គាល់ៈ សម្រាប់ឯកទេសទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនា មុខវិជ្ជាតម្រង់ទិសមាន៖

  • មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃទស្សនវិជ្ជា
  • ទស្សនវិជ្ជាលោកខាងកើត

 


ឆ្នាំទី២

ឆមាសទី១

ល.រ

មុខវិជ្ជា

កូដ

ចំនួនម៉ោង

ក្រេឌីត

សេចក្តីផ្តើមព្រះអភិធម្ម

GI.Phi.IAb

៦២
ពុទ្ធសាសនាពិធីក្នុងកម្ពុជរដ្ឋ

GI.Phi.RRC

៦២
ប្រវត្តិទស្សនវិជ្ជាពិភពលោក

GI.Phi.HWPh

៦២
ពុទ្ធវិន័យ ១

GI.Phi.MCD

៣២
ទស្សនវិជ្ជាខ្មែរ

GI.Phi.KPh

៣២
ទស្សនវិជ្ជាច្បាប់

GI.Phi.PhL

៣២
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុប   ២៩៧ ១៩

ឆមាសទី២

ចិត្តសង្គហវិភាគ ១

GI.Phi.AC

៦២
ពុទ្ធសាសនាខ្មែរថេរវាទ

GI.Phi.KTBu

៦២
ទស្សនវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រ

GI.Phi.SPh

៦២
ពុទ្ធវិន័យ ២

GI.Phi.MCD

៣២
ទស្សនវិជ្ជាឥណ្ឌា GI.Phi.IPh ៣២
នីតិរដ្ឋបាលសាធារណៈ

GI.Phi.PAL

៣២
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុប   ២៩៧ ១៩

 


ឆ្នាំទី៣

ឆមាសទី១

ល.រ

មុខវិជ្ជា

កូដ

ចំនួនម៉ោង

ក្រេឌីត

ចិត្តសង្គហវិភាគ ២

GI.Phi.AC

៦២
ទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនាស្តីពីសង្គម

GI.Phi.BuSPh

៦២
ទស្សនវិជ្ជាសីលធម៌និងនយោបាយ

GI.Phi.MPPh

៦២
សង្ឃកម្ម

GI.Phi.SAc

៣២
នីតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញ

GI.Phi.CL

៣២
ទស្សនវិជ្ជាចិន-ជប៉ុន

GI.Phi.CJPh

៣២
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុប   ២៩៧ ១៩

ឆមាសទី២

ចេតសិកសង្គហបរិច្ឆេទ

GI.Phi.AMS

៦២
ទស្សនវិជ្ជាសាសនា

GI.Phi.RPh

៦២
ទស្សនវិជ្ជាសង្គម

GI.Phi.SPh

៦២
ចិត្តវិទ្យា

GI.Phi.Psy

៣២
ក្រមរដ្ឋប្បវេណី ក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី

GI.Phi.CiPL

៣២
ពុទ្ធសាសនាមហាយាន

GI.Phi.MaBu

៣២
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុប   ២៩៧ ១៩

 

ឆ្នាំទី៤

ឆមាសទី១

ល.រ

មុខវិជ្ជា

កូដ

ចំនួនម៉ោង

ក្រេឌីត

រូបសង្គហបរិច្ឆេទ

GI.Phi.AM

៦២
ទស្សនវិជ្ជាធម្មនិយាម GI.Phi.DhPh ៣២
ទស្សនវិជ្ជាចិត្តសាស្រ្តនិងអប់រំ

GI.Phi.PsyEPh

៦២
ទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនាមហាយាន

GI.Phi.MaPh

៦២
ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ

GI.Phi.CrPL

៣២
វិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវ

GI.Phi.ReMTW

៣២
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុប   ២៩៧ ១៩

ឆមាសទី២

ពុទ្ធសាសនាឆ្លើយតបអំពើហិង្សាលើកុមារ

GI.Phi.BuRCV

៣២
និព្វានសង្គហបរិច្ឆេទ

GI.Phi.ANi

៣២
ចរិយាបិដក

GI.Phi.MoC

៣២
សារណា   ១៨៦ ១២
សរុប   ២៨២ ១៨

 

បញ្ជាក់៖ ចំនួនម៉ោងសិក្សានេះ មិនគិតបញ្ចូលម៉ោងប្រឡងប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាសឡើយ។ ចំពោះមុខវិជ្ជា ៦២ ម៉ោង ជាមុខវិជ្ជាចម្បង ឯមុខវិជ្ជា ៣២ ម៉ោង ជាមុខវិជ្ជាអម។ កម្មវិធីសិក្សានេះ អាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពក្នុងករណីចាំបាច់។


 

Secure រក្សាសិទ្ធិ© គ្រប់យ៉ាងដោយ សាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ខេត្តបាត់ដំបង ព.ស.២៥៦៦ គ.ស.២០២២