ឯកទេសៈ គ្រប់គ្រងអប់រំ Post Date: 18 May , 2020


ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ឯកទេស គ្រប់គ្រងអប់រំត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់បណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សលើការងាររដ្ឋបាលអប់រំ ផែនការកម្មអប់រំ ការគ្រប់គ្រងអប់រំ និង ភាពជាអ្នកដឹកនាំ ព្រមទាំងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ ដើម្បីក្លាយជាអ្នករដ្ឋបាល អ្នកធ្វើផែនការ អ្នកគ្រប់គ្រង និង អ្នកដេលមានតួនាទីផ្នែករដ្ឋបាលផ្សេងៗទៀត។

កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ឯកទេសគ្រប់គ្រងអប់រំ គឺបណ្តុះបណ្តាលអ្នកសិក្សាឱ្យមានចំណេះដឹង និង ជំនាញ ដែលមានកម្រិតប្រហាក់ប្រហែលនឹងថ្នាក់តំបន់ និង អន្តរជាតិដើម្បីរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសង្គមពុទ្ធិ ប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

មុខវិជ្ជាសិក្សា

ល.រ

លេខកូដ

មុខវិជ្ជា

ផ្សេងៗ

០១ EDP 751 ចិត្ដវិទ្យាអប់រំ
០២ PHE 752 ទស្សនវិជ្ជាអប់រំ
០៣ SOE 753 សង្គមវិជ្ជាអប់រំ
០៤ WHE 754 ប្រវត្តិអប់រំពិភពលោក
០៥ PEE 755 គរុកោសល្យ
០៦ EDL 756 ច្បាប់អប់រំ
០៧ ECE 757 សេដ្ឋកិច្ចអប់រំ
០៨ ERM 758 វិធីសាស្រ្ដស្រាវជ្រាវអប់រំ
០៩ EDP 759 ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សា
១០ EMP 760 គ្រប់គ្រងគម្រោងអប់រំ
១១ EPP 761 ផែនការនិងគោលនយោបាយអប់រំ
១២ EDE 762 វាយតម្លៃអប់រំ
១៣ EDA 763 រដ្ឋបាលអប់រំ
១៤ MEM 764 ក្រមសីលធម៌អ្នកគ្រប់គ្រងអប់រំ
១៥ Thesis សរសេរសារណា ឬ និក្ខេបបទ

*កំណត់សម្គាល់៖ ឯកទេស គ្រប់គ្រងអប់រំ មានលេខកូដពីលេខ 751 ដល់ 800

Secure រក្សាសិទ្ធិ© គ្រប់យ៉ាងដោយ សាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ខេត្តបាត់ដំបង ព.ស.២៥៦៦ គ.ស.២០២២