ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ឯកទេសទស្សនវិជ្ជានេះ មានគោលបំណងផ្ដល់ដល់សមណនិស្សិត និស្សិតនូវចំណេះដឹងស៊ីជម្រៅ ប្រកបដោយសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការស្រាវជ្រាវ និង យល់ដ


Secure រក្សាសិទ្ធិ© គ្រប់យ៉ាងដោយ សាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ខេត្តបាត់ដំបង ព.ស.២៥៦៨ គ.ស.២០២៤