រចនាសម្ព័ន្ធ Post Date: 22 May , 2021


សាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ខេត្តបាត់ដំបងមានរចនាសម្ព័ន្ធដូចខាងក្រោម៖

 • ព្រះយសបញ្ញា វី សុវិជ្ជា ព្រះប្រធានសាខា 
 • លោក ជា សឿន អនុប្រធានសាខា 
 • លោក គឹម ងួនជា ទីប្រឹក្សា
 • ព្រះមហា យឿម រដ្ឋសភា ប្រធានការិយាល័យស្រាវជ្រាវ និង ផ្សព្វផ្សាយ
 • ព្រះមហា សាមុត សំអាត ប្រធានការិយាល័យផែនការ និង ហិរញ្ញវត្ថុ
 • លោក ហែម សុជា ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាល និង បុគ្គលិក
 • ព្រះមហា ប៉ុក ពាន់ ប្រធានការិយាល័យសិក្សា និង កិច្ចការនិស្សិត 
 • ព្រះមហា ពុំ សត្រា ប្រធានការិយាល័យថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន
 • ព្រះមហា ភុំឈន់ តុលា ប្រធានការិយាល័យទំនាក់ទំនង និង សហប្រតិបត្តិការ
 • លោក ទុយ សារ៉ាត់ ប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេស និង ធានាគុណភាពសិក្សា
 • ព្រះមហា ស៊ន សុខសាន្ត ប្រធានបណ្ណាល័យ

ក្រៅពីសាមភាពថ្នាក់ដឹកនាំខាងលើ សាខាពុទ្ធិកសាកលមានមានមន្រ្តី មន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា និង បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តមួយចំនួនទៀត។

 

រចនាសម្ព័ន្ធ

សាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ខេត្តបាត់ដំបង


Secure រក្សាសិទ្ធិ© គ្រប់យ៉ាងដោយ សាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ខេត្តបាត់ដំបង ព.ស.២៥៦៨ គ.ស.២០២៤