វគ្គសិក្សាជំនាញ និង ភាសា ហៅកាត់ថា ស.ជ.ភ ឬ ជាភាសាអង់គ្លេសថា SLEP.......


Secure រក្សាសិទ្ធិ© គ្រប់យ៉ាងដោយ សាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ខេត្តបាត់ដំបង ព.ស.២៥៦៨ គ.ស.២០២៤