ឯកទេសៈ ទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនា Post Date: 21 May , 2021


ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន

ឆមាសទី១

ល.រ

មុខវិជ្ជា

កូដ

ចំនួនម៉ោង

ក្រេឌីត

មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃទស្សនវិជ្ជា   ៤៥
ប្រវត្តិពុទ្ធសាសនា   ៤៥
ចិត្តវិទ្យា   ៤៥
ភាសាអង់គ្លេស១   ៤៥
គណិតវិទ្យា   ៤៥
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុប   ២៤០ ១៦

ឆមាសទី២

ការសិក្សាបរិស្ថាន   ៤៥
រដ្ឋបាលសាធារណៈ   ៤៥
ភាសាអង់គ្លេស២   ៤៥
ទស្សនវិជ្ជាលោកខាងកើត   ៤៥
ប្រវត្តិស្ថាប័នខ្មែរ   ៤៥
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុប   ២៤០ ១៦

 

សម្គាល់ៈ សម្រាប់ឯកទេសទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនា មុខវិជ្ជាតម្រង់ទិសមាន៖

  • មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃទស្សនវិជ្ជា
  • ទស្សនវិជ្ជាលោកខាងកើត

 


ឆ្នាំទី២

ឆមាសទី១

ល.រ

មុខវិជ្ជា

កូដ

ចំនួនម៉ោង

ក្រេឌីត

សេចក្តីផ្តើមព្រះអភិធម្ម   ៦២
ពុទ្ធសាសនពិធីក្នុងកម្ពុជរដ្ឋ   ៦២
ប្រវត្តិទស្សនវិជ្ជាពិភពលោក   ៦២
ពុទ្ធវិន័យ ១   ៣២
ទស្សនវិជ្ជាខ្មែរ   ៣២
ទស្សនវិជ្ជាច្បាប់   ៣២
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុប   ២៩៧ ១៩

ឆមាសទី២

ចិត្តសង្គហវិភាគ ១   ៦២
ពុទ្ធសាសនាខ្មែរថេរវាទ   ៦២
ទស្សនវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រ   ៦២
ពុទ្ធវិន័យ ២   ៣២
ទស្សនវិជ្ជាឥណ្ឌា   ៣២
នីតិរដ្ឋបាលសាធារណៈ   ៣២
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុប   ២៩៧ ១៩

 


ឆ្នាំទី៣

ឆមាសទី១

ល.រ

មុខវិជ្ជា

កូដ

ចំនួនម៉ោង

ក្រេឌីត

ចិត្តសង្គហវិភាគ ២   ៦២
ទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនាស្តីពីសង្គម   ៦២
ទស្សនវិជ្ជាសីលធម៌និងនយោបាយ   ៦២
សង្ឃកម្ម   ៣២
នីតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញ   ៣២
ទស្សនវិជ្ជាចិន-ជប៉ុន   ៣២
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុប   ២៩៧ ១៩

ឆមាសទី២

ចេតសិកសង្គហបរិច្ឆេទ   ៦២
ទស្សនវិជ្ជាសាសនា   ៦២
ទស្សនវិជ្ជាសង្គម   ៦២
ចិត្តវិទ្យា   ៣២
ក្រមរដ្ឋប្បវេណី ក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី   ៣២
ពុទ្ធសាសនាមហាយាន   ៣២
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុប   ២៩៧ ១៩

 

ឆ្នាំទី៤

ឆមាសទី១

ល.រ

មុខវិជ្ជា

កូដ

ចំនួនម៉ោង

ក្រេឌីត

រូបសង្គហបរិច្ឆេទ   ៦២
ទស្សនវិជ្ជាធម្មនិយាម   ៣២
ទស្សនវិជ្ជាចិត្តសាស្រ្តនិងអប់រំ   ៦២
ទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនាមហាយាន   ៦២
ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ   ៣២
វិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវ   ៣២
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុប   ២៩៧ ១៩

ឆមាសទី២

ពុទ្ធសាសនាឆ្លើយតបអំពើហិង្សាលើកុមារ   ៣២
និព្វានសង្គហបរិច្ឆេទ   ៣២
ចរិយាបិដក   ៣២
សារណា   ១៨៦ ១២
សរុប   ២៨២ ១៨

 

បញ្ជាក់៖ ចំនួនម៉ោងសិក្សានេះ មិនគិតបញ្ចូលម៉ោងប្រឡងប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាសឡើយ។ ចំពោះមុខវិជ្ជា ៦២ ម៉ោង ជាមុខវិជ្ជាចម្បង ឯមុខវិជ្ជា ៣២ ម៉ោង ជាមុខវិជ្ជាអម។ កម្មវិធីសិក្សានេះ អាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពក្នុងករណីចាំបាច់។


 

Secure រក្សាសិទ្ធិ© គ្រប់យ៉ាងដោយ សាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ខេត្តបាត់ដំបង ព.ស.២៥៦៥ គ.ស.២០២១