ឯកទេសៈ អក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេស ឆ្នាំទី៣ Post Date: 29 August , 2017


Semester One

N.

Subjects

Codes

Time

Credits

1 Advanced Reading and Composition GI.Eng.AdRc 62 4
2 Englsih for Career GI.Eng.EnC 32 2
3 Advanced Grammar II GI.Eng.AdGr 62 4
4 Buddhist Ethics GI.Eng.BuEt 32 2
5 Introduction to Essay Writing GI.Eng.InEsW 62 4
6 ASEAN Studies GI.EngAsSt 32 2
7 Seminar   15 1
Total   297 19
Semester Two
1 English Poetry GI.Eng.EnPo 62 4
2 Psychological Pedagology GI.Eng.PsyPe 32 2
3 Introduction to Teaching English GI.Eng.InTEn 32 2
4 English Literature I GI.Eng.EnLi 62 4
5 Professional or Essay Writing GI.Eng.PrEsW 32 2
6 Applied Linguistics GI.Eng.ApLin 62 2
7 Seminar   15 1
Total   297 19

Secure រក្សាសិទ្ធិ© គ្រប់យ៉ាងដោយ សាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ខេត្តបាត់ដំបង ព.ស.២៥៦៤ គ.ស.២០២១