ឯកទេសៈអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេស ឆ្នាំទី២ Post Date: 27 September , 2017


Semester One

N.

Subjects

Codes

Time

Credits

1 Cultural Studies GI.Eng.CuSt 62 4
2 Academic Writing I GI.Eng.AcW 62 4
3 Introduction to Buddhist Philosophy GI.Eng.InBuPh 32 2
4 English Communication I GI.Eng.Enco 62 4
5 Khmer Buddhism GI.Eng.KBu 32 2
6 Character Building GI.Eng.ChB 32 2
7 Seminar   15 1
Total   297 19
Semester Two
1 Khmer History GI.Eng.KHi 32 2
2 Academic Writing II GI.Eng.AcW 62 4
3 English Communication II GI.Eng.EnCo 62 4
4 Advanced Grammar I GI.Eng.AdGr 62 4
5 Capacity Development GI.Eng.CaDe 32 2
6 Logic and Critical Thinking GI.Eng.LoCrT 32 2
7 Seminar   15 1
Total   297 19

Secure រក្សាសិទ្ធិ© គ្រប់យ៉ាងដោយ សាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ខេត្តបាត់ដំបង ព.ស.២៥៦៤ គ.ស.២០២១