ឯកទេសៈ អក្សរសាស្ត្រខ្មែរ Post Date: 22 May , 2022


ជំនាញអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ

 • ចំណេះដឹងមូលដ្ឋានដែលបេក្ខជនត្រូវចេះសម្រាប់ទៅសិក្សាមុខជំនាញនេះ៖ អក្សរសាស្ត្រនិងវប្បធម៌ទូទៅ ។
 • ការសិក្សាដើម្បទទួលបានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រលើមុខជំនាញនេះ៖ មានរយៈពេល៤ឆ្នាំ យ៉ាងតិច ១២០ក្រេឌីត ។
 • ចំណេះដឹងដែលនិស្សិតទទួលបានក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាររយៈពេល៤ឆ្នាំ៖
  • មានពុទ្ធិលើផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ ភាសាខ្មែរ វប្បធម៌និងអរិយធម៌
  • មានចំណេះដឹងលើការតែងនិពន្ធ ប្រលោមលោក អត្ថបទសារព័ត៌មាន និងទស្សនាវដ្តីសង្គម 
  • ជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវលើកឯទេសអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ វប្បធម៌ និងសង្គម ។
 • អង្គភាពឬមូលដ្ឋានដែលអ្នកសិក្សាចប់មុខជំនាញនេះអាចទៅបម្រើការងារ៖
  • តាមក្រសួងអប់រំ ក្រសួងព័ត៌មាន ក្រសួងទេសចរណ៌ និងក្រសួងវប្បធម៌
  • អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ។
ឆ្នាំមូលដ្ឋាន មុខវិជ្ជា លេខកូដ ម៉ោង ក្រេឌីត

ឆមាសទី១

ទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍

GI.F.Lit.TLi

៤៥
ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ

GI.F.Lit.KH

៤៥
ចិត្តវិទ្យា

GI.F.Lit.Psy

៤៥
ភាសាអង់គ្លេស ១

GI.F.Lit.Eng

៤៥
គណិតវិទ្យា

GI.F.Lit.Math

៤៥
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុបឆមាសទី១   ២៤០ ១៦

ឆមាសទី២

ការសិក្សាបរិស្ថាន

GI.F.Lit.Env

៤៥
រដ្ឋបាលសាធារណៈ

GI.F.Lit.PAd

៤៥
ភាសាអង់គ្លេស ២

GI.F.Lit.Eng

៤៥
អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ

GI.F.Lit.KLi

៤៥
សិក្សាអរិយធម៌-វប្បធម៌ខ្មែរ   ៤៥
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុបឆមាសទី២   ២៤០ ១៦
សរុប   ៤៨០ ៣២

សម្គាល់ៈ សម្រាប់ឯកទេសអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ មុខវិជ្ជាតម្រង់ទិសមាន៖

 • អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ
 • ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ

ឆ្នាំទី២: ឆមាសទី១

ល.រ

មុខវិជ្ជា

លេខកូដ

ម៉ោង

ក្រេឌីត

ទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍ ២

GI.Lit.TLi

៦២
អក្សរសិល្ប៍មុនអង្គរ

GI.Lit.PrALi

៣២
អក្សរសិល្ប៍ប្រជាប្រីយ៍ ១

GI.Lit.KFo

៦២
វប្បធម៌-អរិយធម៌

GI.Lit.KCCiv

៣២
ឥទ្ធិពលព្រះត្រៃបិដកក្នុងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ

GI.Lit.ITKLi

៦២
ពុទ្ធសាសនានៅកម្ពុជា

GI.Lit.BuC

៣២
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុប   ២៩៧ ១៩

ឆមាសទី២

អក្សរសិល្ប៍សម័យអង្គរ

GI.Lit.ALi

៦២  ៤
អក្សរសិល្ប៍បស្ចិមប្រទេស

GI.Lit.WLi

៦២  ៤
អក្សរសិល្ប៍ឆ្នាំ ១៩៥៣-១៩៧០

GI.Lit.Li

៣២
អក្សរសិល្ប៍ព្រាហ្មណ៍និយម

GI.Lit.BrLi

៦២
អក្សរសាស្ត្របាលី

GI.Lit.PLi

៣២
អក្សរសិល្ប៍ប្រជាប្រីយ៍ ២

GI.Lit.KFo

៣២
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុប   ២៩៧ ១៩

ឆ្នាំទី៣: ឆមាសទី១

ល.រ

មុខវិជ្ជា

លេខកូដ

ម៉ោង

ក្រេឌីត

អក្សរសិល្ប៍ឆ្នាំ១៩៧០-បច្ចុប្បន្ន

GI.Lit.Li

៣២
អក្សរសិល្ប៍ក្រោយអង្គរ

GI.Lit.PALi

៦២
អក្សរសិល្ប៍អាស៊ី ១

GI.Lit.AsLi

៣២
វីធីសាស្ត្រតែងនិពន្ធ ១

GI.Lit.EsW

៣២
ប្រវត្តិភាសាវិទ្យាទូទៅ

GI.Lit.HGLin

៦២
ទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនាថេរវាទ

GI.Lit.TBuPh

៦២
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុប   ២៩៧ ១៩

ឆមាសទី២

អក្សរសិល្ប៍ប្រៀបធៀប

GI.Lit.CoLi

៦២
អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធនិយម

GI.Lit.BuLi

៣២
រចនាបទវិទ្យា

GI.Lit.SLSt

៦២
ភាសាសំស្រ្កឹតក្នុងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ

GI.Lit.SLKLi

៣២
វិធីសាស្ត្រតែងនិពន្ធ ២

GI.Lit.EsW

៦២
សិលាចារឹក

GI.Lit.ISt

៣២
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុប   ២៩៧ ១៩

ឆ្នាំទី៤: ឆមាសទី១

ល.រ

មុខវិជ្ជា

លេខកូដ

ម៉ោង

ក្រេឌីត

អក្សរសិល្ប៍ខេមរនិយម

GI.F.Edu.EdA

៦២
វិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវនិងសរសេរសារណា

GI.Lit.RMTW

៣២
អក្សរសិល្ប៍អាស៊ី ២

GI.Lit.AsLi

៦២
ភាសាវិទ្យាអនុវត្ត

GI.Lit.ApLin

៣២
ភាសាវិទ្យា

GI.Lit.Lin

៣២
វិធីសាស្ត្រតែងនិពន្ធ ៣

GI.Lit.EsW

៦២
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុប   ២៩៧ ១៩

ឆមាសទី២

បុរាណវិទ្យា

GI.Lit.Ar

៣២
នរវិទ្យា

GI.Lit.Ant

៣២
មត៌កពុទ្ធសាសនាក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរ

GI.Lit.BuHKC

៣២
សារណា   ១៨៦ ១២
សរុប   ២៨២ ១៨

Secure រក្សាសិទ្ធិ© គ្រប់យ៉ាងដោយ សាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ខេត្តបាត់ដំបង ព.ស.២៥៦៦ គ.ស.២០២២