ឯកទេស​: រដ្ឋបាល​អប់រំ ​ Post Date: 24 May , 2022


ជំនាញរដ្ឋបាលអប់រំ

          រដ្ឋបាលអប់រំ គឺជាមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រមួយស្ថិតនៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំ ហើយមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និតជាមួយមុខវិជ្ជាគ្រប់គ្រងអប់រំ និងសេដ្ឋកិច្ចអប់រំ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ មុខវិជ្ជារដ្ឋបាលអប់រំមានតួនាទីនិងភារៈកិច្ចយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីបាតុភូតក្រឹក្យក្រម ការវិវត្តនៃការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចដោយឈរលើមូលដ្ឋាននៃខ្លឹមសាររបស់មុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រដទៃទៀតដែលពាក់ព័ន្ធដូចជា៖ គ្រប់គ្រងអប់រំ សេដ្ឋកិច្ចអប់រំ ទ្រឹស្ដីអប់រំ ទស្សនវិជ្ជាអប់រំ ច្បាប់អប់រំ និងរដ្ឋបាលសាធារណៈជាដើម។ល។

 • ចំណេះដឹងមូលដ្ឋានដែលបេក្ខជនត្រូវចេះសម្រាប់ទៅសិក្សាមុខចំនាញនេះ៖ ប្រវត្តិវិទ្យា និងសីលធម៌-ពលរដ្ឋ ។
 • ការសិក្សាដើម្បីទទួលបានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រលើមុខជំនាញនេះ៖ មានរយៈពេល៤ឆ្នាំ ស្មើនឹង ១២១ក្រេឌីត ។
 • ចំណេះដឹងដែលនិស្សិតទទួលបានក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាររយៈពេល៤ឆ្នាំ៖
 • មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃរដ្ឋបាលសាធារណៈ ទ្រឹស្តី និងការឆ្លុះបញ្ចាំងក្នុងការអនុវត្ត
 • មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការវិភាគលើការគ្រប់គ្រងវិស័យសាធារណៈនិងគោលនយោបាយ ។
 • អង្គភាពឬមូលដ្ឋានដែលអ្នកសិក្សាចប់មុខជំនាញនេះអាចទៅបម្រើការងារ៖ តាមស្ថាប័នរដ្ឋ ស្ថាប័នឯកជន ឬអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ។

បេសកកម្ម

 • រួមចំណែក ក្នុងការលើកកម្ពស់ធនធានមនុស្ស ក្នុងវិស័យអប់រំ ទាំងផ្នែកពុទ្ធចក្រ និងអាណាចក្រ ប្រកបដោយ ចំណេះដឹង ជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់
 • បណ្តុះបណ្តាលសមណនិស្សិត-និស្សិត ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំ អ្នកគ្រប់គ្រង ប្រតិបត្តិករ អ្នកអប់រំ និងអ្នកស្រាវជ្រាវ ខាងផ្នែកអប់រំសិក្សាធិការ ស្របតាមភាពរីកចម្រើននៃវិស័យអប់រំជាតិ និងសកល
 • ផ្តល់ឱ្យសមណនិស្សិត-និស្សិតនូវសេរីភាពសិក្សា និងសេវាសិក្សាពេញលេញ ទាំងក្នុងក្របខណ្ឌទ្រឹស្តី និងការអនុវត្តជាក់ស្តែង តាមរយៈចំណេះដឹង ការស្រាវជ្រាវ និងនវានុវត្តភាពសិក្សា លើវិស័យអប់រំទូទៅ អប់រំពិសេស និងអភិបាលកិច្ចល្អ
 • បណ្តុះបណ្តាលសមណនិស្សិត-និស្សិត ប្រកបក្រមសីលធម៌ និងអភិសមាចារខ្ពស់ ឆ្លើយតបទៅនឹងជំនាញវិជ្ជាជីវៈការងារ និងបរិយាប័ន្នសង្គម ស្របតាមច្បាប់អប់រំ និងបទដ្ឋានគតិយុត្តិនានា ពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យអប់រំ
 • លើកតម្កើង និងផ្សព្វផ្សាយនូវសក្តានុពលនៃប្រព័ន្ធអប់រំពុទ្ធិកសិក្សា និងវត្តអារាមពុទ្ធសាសនា នៅកម្ពុជា ក្នុងការផ្តល់នូវចំណេះដឹង បំណិន និងសីលធម៌ ទាំងបច្ចុប្បន្ន ក៏ដូចជាអនាគត ក្នុងចំណោមសមាជិកប្រជាជាតិអាស៊ាន ក៏ដូចជាបណ្តាប្រទេសលើសកលលោក
 • រួមចំណែកលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅ និងសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌របស់អ្នកសិក្សា ប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ និងនិរន្តរភាព។

គោលបំណង

 • លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់សមណនិស្សិត-និស្សិត ឱ្យកាន់តែទូលំទូលាយ ស្តីពីសារៈសំខាន់នៃការសិក្សាទ្រឹស្តីអប់រំ ប្រព័ន្ធអប់រំ កម្មវិធីសិក្សា ការគ្រប់គ្រងផ្នែកអប់រំ វិធីសាស្រ្តបង្រៀន ភាពជាអ្នកដឹកនាំ អភិបាលកិច្ច និងវិធីសាស្រ្តវាយតម្លៃផ្អែកលើលទ្ធផលជាក់ស្តែង
 • ពង្រឹងសមត្ថភាពជំនាញរបស់សមណនិស្សិត-និស្សិត ស្របទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារ និងការអភិវឌ្ឍសង្គម ឈរលើមូលដ្ឋានចម្បងៗ នៃការបណ្តុះបណ្តាល រួមមាន៖     បញ្ញាសម្បទា បំនិនសម្បទា និងចរិយាសម្បទា ប្រកបដោយសង្គតិភាព
 • រួមចំណែកលើកកម្ពស់គោលការណ៍អភិបាលកិច្ចគ្រប់គ្រង គុណវុឌ្ឍិសិក្សា និងសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈគ្រូបង្រៀន ដោយឈរលើមូលដ្ឋាននៃការអប់រំសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា និងការអប់រំពេញមួយជីវិត ប្រកបដោយចីរភាព
 • ពង្រឹងសមត្ថភាពសិក្សា និងជំនាញរបស់សមណនិស្សិត-និស្សិត តាមរយៈការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពស្រាវជ្រាវ ព័ត៌មានវិទ្យា និងសារគមនាគមន៍ (ICT) និងជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គល ស្របតាមកាលៈទេសៈ និងវឌ្ឍនភាពសង្គម
 • បង្កើននូវសមត្ថភាព និងជំនាញផ្នែកគ្រប់គ្រង និងការស្រាវជ្រាវផ្នែកអប់រំ ដល់សមណនិស្សិត-និស្សិត ស្របតាមការអភិវឌ្ឍ និងវឌ្ឍនភាពនៃសង្គមជាតិ សេដ្ឋកិច្ច និងបច្ចេកវិទ្យា។
ឆ្នាំមូលដ្ឋាន មុខវិជ្ជា លេខកូដ ម៉ោង ក្រេឌីត
ឆមាសទី១ ទ្រឹស្តីអប់រំ

GI.F.Edu.PE

៤៥
ប្រវត្តិពុទ្ធសាសនា

 GI.F.Edu.HBu

៤៥
ចិត្តវិទ្យា

 GI.F.Edu.Psy

៤៥
ភាសាអង់គ្លេស១

GI.F.Edu.Eng 

៤៥
គណិតវិទ្យា

GI.F.Edu.Math 

៤៥
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុបឆមាសទី១   ២៤០ ១៦
ឆមាសទី២ ការសិក្សាបរិស្ថាន

 GI.F.Edu.Env

៤៥
រដ្ឋបាលសាធារណៈ

GI.F.Edu.PAd 

៤៥
ភាសាអង់គ្លេស២

GI.F.Edu.Eng

៤៥
រដ្ឋបាលអប់រំ

 GI.F.Edu.EdA

៤៥
ទស្សនវិជ្ជា

GI.F.Edu.Phi 

៤៥
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុបឆមាសទី២   ២៤០ ១៦
សរុប ៤៨០ ៣២

 

សម្គាល់ៈ សម្រាប់ឯកទេសរដ្ឋបាលអប់រំ មុខវិជ្ជាតម្រង់ទិសមាន៖

 • ទ្រឹស្តីអប់រំ
 • រដ្ឋបាលអប់រំ

ឆ្នាំទី២ៈ ឆមាសទី១

ល.រ

មុខវិជ្ជា

លេខកូដ

ចំនួនម៉ោង

ក្រេឌីត

រដ្ឋបាលអប់រំ​ ២

 GI.F.Edu.EdA

៦២
សង្គមវិជ្ជាអប់រំ

 GI.F.Edu.EdS

៣២
ពុទ្ធសាសនាថេរវាទ

 GI.F.Edu.ThBu

៦២
កំណើតនិងការវិវត្តព្រះត្រៃបិដក

GI.F.Edu.OTr 

៣២
ទ្រឹស្តីអប់រំ ២

GI.F.Edu.EdT

៦២
ទស្សនវិជ្ជាអប់រំ ១

GI.F.Edu.EdPh 

៣២
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុប   ២៩៧ ១៩

ឆ្នាំទី២ៈ ឆមាសទី២

ការអប់រំបែបពុទ្ធសាសនា ១

 GI.F.Edu.BuEd

៦២
ទស្សនវិជ្ជាអប់រំ ២

 GI.F.Edu.EdPh

៣២
រដ្ឋបាលសង្ឃកម្ពុជា

 GI.F.Edu.MAC

៦២
ចិត្តវិទ្យាអប់រំ​ ១

GI.F.Edu.EDPsy 

៣២
ប្រវត្តិអប់រំ

GI.F.Edu.HEd

៦២
គ្រប់គ្រងអប់រំ

 GI.F.Edu.EdM

៣២
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុប   ២៩៧ ១៩

ឆ្នាំទី៣ៈ ឆមាសទី១

ល.រ

មុខវិជ្ជា

លេខកូដ

ចំនួនម៉ោង

ក្រេឌីត

ច្បាប់អប់រំ

 GI.F.Edu.EdL

៦២
គោលនយោបាយអប់រំ ១

 GI.F.Edu.EdPo

៦២
សេដ្ឋកិច្ចអប់រំ ១

 GI.F.Edu.EdEc

៣២
រដ្ឋបាលអប់រំ​ ៣

 GI.F.Edu.EdA

៣២
ការអប់រំបែបពុទ្ធសាសនា ២

 GI.F.Edu.BuEd

៦២
ពុទ្ធសាសនានិងទ្រឹស្តីអប់រំសហសម័យ

 GI.F.Edu.BuCEdT

៣២
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុប   ២៩៧ ១៩

ឆ្នាំទី៣ៈ ឆមាសទី២

ការវាយតម្លៃអប់រំ

 GI.F.Edu.EdEv

៣២
ផែនការកម្មអប់រំ

 GI.F.Edu.EdPl

៦២
ប្រវត្តិអប់រំបែបពុទ្ធសាសនាបឋមកាល

 GI.F.Edu.HEBuEd

៦២
ទស្សនវិជ្ជាគ្រប់គ្រងអប់រំ

 GI.F.Edu.EdAPh

៦២
សេដ្ឋកិច្ចអប់រំ ២

 GI.F.Edu.EdEc

៣២
គោលនយោបាយអប់រំ ២

 GI.F.Edu.EdPo

៣២
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុប   ២៩៧ ១៩

ឆ្នាំទី៤ៈ ឆមាសទី១

ល.រ

មុខវិជ្ជា

លេខកូដ

ចំនួនម៉ោង

ក្រេឌីត

វិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវ និងសរសេរសារណា

 GI.F.Edu.ReMTW

៦២
រដ្ឋបាលអប់រំ ៤

GI.F.Edu.EdA 

៣២
ប្រៀបធៀបអប់រំ

GI.F.Edu.CoEd

៣២
ពុទ្ធិកសិក្សានៅកម្ពុជា

 GI.F.Edu.BuSC

៣២
ផែនការអប់រំ ២

GI.F.Edu.EdPl

៦២
ការអប់រំពុទ្ធសាសនាសម័យបុរាណ

 GI.F.Edu.AnBuEd

៦២
សិក្ខាសាលា   ១៥
សរុប   ២៩៧ ១៩

ឆ្នាំទី៤ៈ ឆមាសទី២

ប្រៀបធៀបអប់រំពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រ

 GI.F.Edu.BuSCEd

៣២
ពុទ្ធសាសនាឆ្លើយតបអំពើហិង្សាលើកុមារ

 GI.F.Edu.BuRCV

៣២
ចិត្តគរុកោសល្យ

 GI.F.Edu.PsyPe

៣២
សារណា   ១៨៦ ១២
សរុប   ២៨២ ១៨


Secure រក្សាសិទ្ធិ© គ្រប់យ៉ាងដោយ សាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ខេត្តបាត់ដំបង ព.ស.២៥៦៦ គ.ស.២០២២